پایگاه دیوار بزرگ گرگان

پایگاه دیوار بزرگ گرگان

خندق

چهارشنبه 10 دی 1399 09:24 |دسته بندی : دیوار ، دیوار بزرگ گرگان ، خندق

بر اساس الگوهای معماری نظامی دو خندق داریم خندق های خشک(آبگیری نشده)، خندق های تر(آبگیری شده) که معمولا دارای سطح مقطع قوسی، قیفی و ناودانی شکل با عمق های مختلف هستند. خندق دیوار بزرگ گرگان به طول 175 کیلومتر، عرض متوسط 30 متر و به عمق 3 تا 5 متر با سطح مقطع قوسی شکل از دامنه کوه پیشکمر در شرق شروع و تا کرانه های دریای کاسپین در غرب امتداد دارد.

بدون دیدگاه

انتخاب شهرستان :

استان گلستان، گرگان، خیابان سرخواجه، کوچه هفتم، کوچه دوم هفت دستگاه، کوچه مفیدیان، پلاک 8، خانه مفیدیان (پایگاه دیوار بزرگ گرگان)

Tell: 01732261551
Fax: 01732261550
Email : gorganwall2345@gmail.com
Postal Code: 41986-94165