پایگاه دیوار بزرگ گرگان

پایگاه دیوار بزرگ گرگان

قلعه های نظامی

چهارشنبه 10 دی 1399 09:58 |دسته بندی : دیوار ، دیوار بزرگ گرگان ، قلعه های نظامی

ساسانیان به منظور کنترل مستمر نقاط مرزی و جلوگیری از نفوذ احتمالی مهاجمین، با استقرار نیرو در 36 قلعه نظامی کوچک و بزرگ در طول دیوار بزرگ گرگان با فواصل دور و نزدیک تلاش نمودند آسایش و امنیت ایالت گرگان را فراهم نمایند.

بدون دیدگاه

انتخاب شهرستان :

استان گلستان، گرگان، خیابان سرخواجه، کوچه هفتم، کوچه دوم هفت دستگاه، کوچه مفیدیان، پلاک 8، خانه مفیدیان (پایگاه دیوار بزرگ گرگان)

Tell: 01732261551
Fax: 01732261550
Email : gorganwall2345@gmail.com
Postal Code: 41986-94165