سیاستگذاری و برنامه ریزی

وظایف:

1-سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور تدوین برنامه اجرائی برای ایجاد هماهنگی در فعالیت پایگاه ها.

2-رسیدگی به مسایل و مشكلات پایگاه ها و انجام اقدامات لازم برای رفع آنها با همكاری و هماهنگی واحدهای ذیربط.

3-فراهم آوردن زمینه لازم برای ارتباط هر چه بیشتر پایگاه ها با مراكز علمی- تحقیقاتی و دانشگاهی.

4-انجام پیگیری های لازم به منظور رعایت ضوابط و دستور العمل های ابلاغی از سوی معاونت های تخصصی و حسن اجرای وظایف محوله به پایگاه ها در راستای تحقق اهداف كلان سازمان.

5-مطالعه، بررسی و اقدام برای ایجاد و استقرار ساختار هیأت امنائی برای پایگاه های واجد شرایط لازم.

6-ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن شرایط مناسب برای ارتباط مستمر پایگاه ها.

7-تهیه و تدوین روش های استاندارد جهت ارزیابی فعالیت پایگاه ها.

8-برنامه‌ریزی، نظارت و پیش بینی تمهیدات لازم برای تجهیز و پشتیبانی اداری، فنی و اجرائی پایگاه های كشور توسط واحدهای ذیربط.

9-برنامه‌ریزی به منظور رفع موانع و مشكلات مستحدثه با هماهنگی معاونت های تخصصی، سازمان های استانی و پایگاه ها.

10-تهیه و تنظیم و ارائه گزارش های لازم از وضعیت فعالیت ها و پیشرفت امور پایگاه ها.

11-انجام هماهنگی و همكاری با واحدهای ذیربط در خصوص معرفی پایگاه های میراث فرهنگی كشور در سطح بین المللی.

12-همكاری با دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی برای ثبت جهانی پایگاه های واجد شرایط.

13-تشكیل شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری پایگاه ها به طور ماهیانه و اداره دبیرخانه آن.

14-جمع بندی و تنظیم برنامه های سالیانه پژوهشی و اجرایی پایگاه ها پس از تأیید معاونت های تخصصی سازمان و ارائه به شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری پایگاه ها جهت تصویب.

15-پیگیری تخصیص اعتبارات ملی، استانی و سایر اعتبارات بر اساس برنامه های مصوب شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری.

16-گزارش گیری از پایگاه ها، جمع بندی و ارائه آن به رئیس سازمان و معاونت های ذیربط بصورت دوره ای.

17-انجام هماهنگی با ریاست سازمان، معاونت‌های تخصصی و مدیران استانی برای رفع موانع و مشكلات پیش‌روی پایگاه ها.

18-برگزاری كارگاه های آموزشی و همایش های علمی برای توسعه منابع انسانی پایگاه ها.

19-فراهم نمودن تسهیلات لازم برای كمك های فنی، مالی و كارشناسی به پایگاه های ملی و استانی.

20-انجام اقدامات، بررسی‌ها ومعرفی پایگاه ها در سطوح بین المللی.

راهبردها:

·         ایجاد ساختاری پویا و کارآمد برای مدیریت یکپارچه امور و فعالیت های آثار شاخص میراث فرهنگی ایران.

·         ایجاد ساختار مشورتی و تصمیم‌گیری بر اساس خرد جمعی (شامل شورای تخصصی امور پایگاه ها، هیات راهبردی و ...) برای بهره مندی از توان کارشناسی و علمی موجود کشور.

·         برنامه‌ریزی جامع‌نگر در مورد موضوعات مدیریت حفاظت و انجام پژوهش‌های مستمر در خصوص مكان یا موضوع ویژه تاریخی، فرهنگی و طبیعی واقع در حوزه هر یک از پایگاه‌ها.

·         حفاظت، مرمت و احیاء میراث فرهنگیِ ملموس و ناملموس یا طبیعی واقع در محدوده عرصه و حریم پایگاه‌ها مطابق ضوابط بین‌المللی، همچنین ضوابطی که از سوی وزارت متبوع ارایه شده یا خواهد شد، متناسب با شرایط و نیازهای محل.

·         برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت جهت ایجاد و راه‌اندازی خدمات و امکانات گردشگری و توسعه و ترویج صنایع دستی محلی بر اساس  ضوابط ملی و بین المللی و متناسب با شرایط و نیازهای جوامع محلی.

·         تقویت ارتباط بین رشته‌های مختلف میراث فرهنگی در زمینه پژوهش، حفاظت، مرمت، معرفی، صنایع‌دستی، گردشگری و ... در خصوص موضوعات واقع در محدوده پایگاه.

·         تقویت ارتباطات اداری و قانونی با كلیه دستگاه‌ها و نهادهای محلی و مردمی جهت حمایت از مكان ویژه تاریخی، فرهنگی و طبیعی و مشاركت دادن تمامی مسئولین محلی و متخصصین ذی‌ربط.

توزیع جغرافیایی متوازن پایگاه‌ها در راستای برقراری عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به واسطه ارزش های فرهنگی-تاریخی.