.

سید محمد امینی

مدیر اسبق میراث فرهنگی استان گلستان طی سالهای 1383- 1377

و مدیر پروژه دیوار بزرگ گرگان 1381- 1378

 

دکتر جبرئیل نوکنده

دکتری باستان شناسی

مدیریت از سال 1382 الی  1384

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

                                             

                                      

                                 

 حمید عمرانی رکاوندی 

 کارشناس ارشد باستان شناسی

مدیریت  از سال 1384 تاکنون