ساسانیان به منظور کنترل مستمر نقاط مرزی و جلوگیری از نفوذ احتمالی مهاجمین، با استقرار نیرو در 36 قلعه نظامی کوچک و بزرگ در طول دیوار بزرگ گرگان با فواصل دور و نزدیک تلاش نمودند آسایش و امنیت ایالت گرگان را فراهم نمایند.

ساسانیان به منظور کنترل مستمر نقاط مرزی و جلوگیری از نفوذ احتمالی مهاجمین، با استقرار نیرو در 36 قلعه نظامی کوچک و بزرگ در طول دیوار بزرگ گرگان با فواصل دور و نزدیک تلاش نمودند آسایش و امنیت ایالت گرگان را فراهم نمایند. قلعه های نظامی متصل به دیوار بزرگ گرگان و در ضلع جنوبی آن احداث شده اند. بیشتر قلعه های نظامی با نقشه مربع و مربع مستطیل شکل دارای خندق مشابه دیوار بزرگ گرگان در پیرامون، دروازه ورودی، دیوارهای بلند به همراه برج های نگهبانی در اطراف، حیاط مرکزی، راهروهای ورودی اصلی و فرعی، اتاق های استراحت فرماندهان و سربازان در چند ردیف منظم، مطبخ، اصطبل حیوانات سواره نظام، کارگاه های آهنگری، انبارهای تجهیزات و آذوقه و ... می باشند. قلعه های نظامی با مصالح خشت و آجر احداث شده اند و همچنان بقایای تحتانی آنها در طول مسیر دیوار بزرگ گرگان قابل مشاهده است. بر اساس محاسبات ریاضی و مساحت قلعه های نظامی موجود، احتمال حضور30 هزار سرباز در قلعه های دیوار بزرگ گرگان وجود داشته است.

قلعه شماره 23، شهرستان انبار الوم

 قلعه شماره 4-مالای شیخ کینگلیک-کلاله