.

طرح بررسی باستانشناسی دیوار گرگان - سد صوفی شیخ گنبد کاووس  1379