پایگاه دیوار بزرگ گرگان

پایگاه دیوار بزرگ گرگان

پیشینه پژوهشی

چهارشنبه 10 دی 1399 09:12 |دسته بندی : دیوار ، دیوار بزرگ گرگان ، پیشینه پژوهشی

پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی زیادی به موضوع دیوار بزرگ گرگان پرداخته اند اما اولین بار اریک اشمیت آمریکای در سال 1310 خورشیدی با پرواز بر روی شهرهای ایران و دشت گرگان موفق به شناسایی 170 کیلومتر از مسیر دیوار بزرگ گرگان و تاسیسات وابسته گردید و بستر لازم را برای مطالعات گسترده باستان شناسی فراهم نمود. در دهه 1350 خورشیدی شادروان دکتر محمد یوسف کیانی، سرپرست هیات کاوش های باستان شناسی دشت گرگان با پرواز مجدد بر روی دیوار بزرگ گرگان موفق به شناسائی مسیر دیوار بزرگ گرگان و تاسیسات وابسته از سواحل شرقی دریای کاسپین تا کوه های پیشکمر در ارتفاعات معروف به عرب داغ می شود که نتایج این بررسی هوایی با همکاری شادروان مهندس محمد مهریار، منجر به ارایه اولین نقشه مسیر دیوار بزرگ گرگان و تاسیسات وابسته و چاپ نتایج اولین کاوش دیوار بزرگ گرگان در قلعه شماره 13 و دشت حلقه یکی از قلعه شهرهای مهم ساسانی در دشت گرگان گردید.

بدون دیدگاه

انتخاب شهرستان :

استان گلستان، گرگان، خیابان سرخواجه، کوچه هفتم، کوچه دوم هفت دستگاه، کوچه مفیدیان، پلاک 8، خانه مفیدیان (پایگاه دیوار بزرگ گرگان)

Tell: 01732261551
Fax: 01732261550
Email : gorganwall2345@gmail.com
Postal Code: 41986-94165