.

محمد تقی ملکا

کارشناس ارشد  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(RS& GIS)