کارگاه کاوش یساقلق روستای یساقلق بالا شهرستان کلاله