تدارک سفره هفت سین بمناسبت جشن نوروز در خانه مفیدیان؛ پایگاه دیوار بزرگ گرگان