بازدید گردشگران نوروزی از خانه مفیدیان(پایگاه دیوار بزرگ گرگان).