خوشبختانه این هفته نتایج مرحله دوم پژوهشهای مشترک پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند در دیوار بزرگ گرگان در قالب مجموعه مقالاتی با عنوان" مسابقه تسلیحاتی در دنیای باستان: بزرگترین استحکامات دفاعی دوره باستان و شبکه های نظامی ساسانیان در شمال ایران" "به زبان انگلیسی منتشر شد. کتاب شامل یک چکیده فارسی در بیست و هفت صفحه است. نسخه فارسی این کتاب هم در حال آماده سازی است و در آینده نزدیک منتشر می شود.